ABS Be Crazy

Artikel 1: Inhoud

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle inrichtingen van ABS BE Crazy VZW. Inschrijvingen zijn enkel mogelijk via onze website (https://absbecrazy.be). Bij het inschrijven gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van de organisatie.

Artikel 2: Informatieverplichtingen

De deelnemer is verplicht om de correcte informatie te verstrekken bij het online inschrijven. Indien foutieve informatie wordt gegeven, heeft ABS Be Crazy het recht de deelname te annuleren. De deelnemer is in goede gezondheid. De deelnemer weet welke sporten en activiteiten zullen beoefend worden tijdens de vakantie en is fysiek en mentaal in staat hieraan naar behoren te kunnen deelnemen. ABS Be Crazy heeft het recht de vermelde tijdsbesteding aan te passen of te annuleren omwille van onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld: - de weersverwachting of -situatie, - logistieke moeilijkheden, - overmacht, enz. Indien dit het geval is, dient de organisatie in de mate van het mogelijke een passend alternatief te voorzien. De deelnemer kan in dat geval geen enkele terugbetaling of andere schadevergoeding claimen.

Artikel 3: Verzekeringen

ABS Be Crazy en zijn deelnemers is verzekerd, deze polissen waarborgen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid van voormelde polissen komt tussen na uitputting van de verzekering BA privé leven die de deelnemer eventueel zou genieten. Eveneens uitgesloten zijn o.a. contractuele aansprakelijkheid, diefstal, verlies van en schade aan materialen of persoonlijke bezittingen van deelnemers, repatriëring, …. De waarborg verzekering tegen lichamelijke ongevallen is o.a. uitgesloten ingeval van opzet. De aangifte moet zo spoedig mogelijk gebeuren maar alleszins binnen de 8 dagen vanaf het ogenblik dat de deelnemer kennis heeft van het ongeval. Diefstal en verlies van en schade aan materialen van de deelnemers is niet verzekerd. In de deelnameprijs is er geen bijstandsverzekering of een verzekering voor alle risico’s inbegrepen.

Artikel 4: Betaling van de inschrijving

Een aanvraag tot inschrijving gebeurt via de website waarbij het uitdrukkelijk akkoord wordt gevraagd met deze algemene voorwaarden en de deelnameprijs. Iedere inschrijving is slechts definitief als de betaling compleet is. In onderling overleg kan een inschrijving ook definitief zijn bij het betalen van een voorschot. Bij niet-betaling binnen deze termijn, heeft ABS Be Crazy het recht de inschrijving te annuleren. Eventuele betwistingen omtrent de prijs dienen binnen de 14 dagen te worden gemeld, zoniet worden ze voor ongeschreven gehouden. In geval van een gerechtelijke procedure is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 5: Prijs

De prijzen worden per vakantie bekend gemaakt, met aanduiding van wat inbegrepen is. Persoonlijke uitgaven voor het volgen van een dieet kunnen door de deelnemer niet in mindering gebracht worden.

Artikel 6: Annulering

Indien je om medische redenen niet kan deelnemen, volstaat het doorsturen van een doktersattest om het geld terug te krijgen. Bij een andere reden kunnen we het geld helaas niet terugbetalen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

De deelnemer wordt aansprakelijk gesteld voor alle schade bij het niet nakomen van zijn contractuele verplichtingen. De deelnemer wordt eveneens aansprakelijk gesteld voor alle buitencontractuele schade veroorzaakt door zijn/haar toedoen en hierbij (morele en/of materiële) schade berokkend aan derden, goederen van derden of goederen van de organisatie, ABS Be Crazy, alsook  die van de camping waar de deelnemer verblijft. Indien de deelnemer door zijn gedrag of handelen de veiligheid of integriteit van de organisatie, het personeel, begeleiders of andere deelnemers of supporters in het gedrang brengt, heeft ABS Be Crazy het recht om de deelnemer met onmiddellijke ingang uit te sluiten voor verdere deelname zonder gerechtigd te zijn op enige schadevergoeding of op terugbetaling van een deel of het geheel van de deelnameprijs en gekozen opties. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de desbetreffende deelnemer.

Aansprakelijkheid van de organisatie ABS Be Crazy is gehouden tot naleving van haar contractuele verplichtingen tenzij: - Er sprake is van overmacht of een vreemde oorzaak. - Een deelnemer of derden verantwoordelijk is voor de tekortkoming in de uitvoering van het contract. Behalve indien één van voormelde uitzonderingen van toepassing is, zal ABS Be Crazy bij schending van haar contractuele verplichtingen, overgaan tot vergoeding van de schade voor zover de deelnemer het bewijs leveren van fout – schade – oorzakelijk verband. ABS Be Crazy is steeds verplicht de deelnemer, wanneer in nood, te helpen. Eventueel daaraan verbonden kosten kunnen ten laste van de deelnemer vallen, mocht de deelnemer zelf verantwoordelijk zijn voor de tekortkoming. ABS Be Crazy is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade of verlies van persoonlijke bezittingen van de deelnemer en kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gesteld. Medewerkers en monitoren van ABS Be Crazy zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheid van de zijde van ABS Be Crazy. De ouder verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens de medische over te dragen aan de monitor/de verantwoordelijke van ABS Be Crazy voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. De monitor/ de verantwoordelijke verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het voorschrift uit te voeren voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. Hij/zij, of ABS Be Crazy vzw kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

Artikel 9: Klachtenregeling

Klachten tijdens de bepaalde vakantieperiode moeten ter plaatse aan de ABS Be Crazy-vertegenwoordiging overgemaakt worden of schriftelijk worden gemeld aan ABS Be Crazy via team@absbecrazy.be en dit op een bewijskrachtige manier. Klachten dienen schriftelijk aan ABS Be Crazy meegedeeld te worden uiterlijk binnen de 8 dagen te rekenen vanaf het voorval waarop de klacht betrekking heeft. ABS Be Crazy moet ter plaatse meteen de klacht te onderzoeken en er alles aan te doen een oplossing te zoeken. Indien de klacht ter plaatse niet adequaat kon worden opgelost of indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet in staat was zijn klacht bij de ABS Be Crazy-vertegenwoordiging neer te leggen, dient uiterlijk binnen een termijn van 28 kalenderdagen na de einddatum van de vakantie de klacht via e-mail naar team@absbecrazy.be of per aangetekend schrijven te worden ingediend. Bij een overschrijding van deze periode is de klacht niet meer ontvankelijk.

Artikel 10: Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden nog één maand na afloop van de vakantie door ABS Be Crazy bewaard. Hierna draagt ABS Be Crazy deze spullen over naar een goed doel. ABS Be Crazy kan niet gehouden zijn tot betaling van enige vergoeding betrekkelijk gevonden voorwerpen, noch ingeval van verlies noch ingeval van beschadiging.

Artikel 11: Portretrecht kampdeelnemer

De deelnemers of hun wettelijke vertegenwoordigers geven door aanvaarding van deze voorwaarden de expliciete toestemming om foto’s en ander beeldmateriaal te maken en te publiceren. De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage en verbetering van de bewaarde persoonsgegevens.

Volg ons:

Ontvang onze nieuwsbrief!